Dofinansowania

Dofinansowania

 

Dofinansowania Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z NAMI?

 • Posiadamy certyfikat jakości SUS 2.0 (DEKRA), który świadczy o wysokiej jakości usług i wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS).
 • Doradzamy i wspieramy naszych Klientów w pozyskaniu środków w ramach KFS.
 • Bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowana z KFS, jak również przeprowadzamy przez wszystkie procedury związane z jego otrzymaniem.
 • Mamy bogatą ofertę szkoleń dla firm – szkolenia „szyte na miarę” – dopasowane indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta.
 • Mamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerów, którzy pozyskali umiejętności praktyczne i doświadczenie, podczas wieloletniej pracy zawodowej w wielu branżach i przedsiębiorstwach.
 • Posiadamy doświadczenie w szkoleniach firm z branży FMCG, B2B i B2C.

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z NAMI?

Dofinansowanie jest przeznaczone na podniesienie kompetencji Pracowników oraz rozwój, w związku z tym Pracodawca może wnioskować o środki na każde szkolenie,
które wspomoże go w rozwoju, oraz podniesie kompetencje Pracowników.

CO TO JEST KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą Pracodawcy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS?

O dofinansowanie mogą się ubiegać zarówno Pracodawcy, jak i Pracownicy mikro, małych a nawet dużych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

 • Każdy Pracodawca (nawet nieposiadający osobowości prawnej), zatrudniający minimum jedną osobę na umowę o pracę. Nie ma znaczenia wymiar etatu i okres, na jaki podpisano umowę o pracę.
 • Każda osoba fizyczna, jeśli zatrudnia, co najmniej jednego pracownika.

(Nie jest Pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.)

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z KFS:

Kwota na szkolenia KFS uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich Pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki KFS są dofinansowaniem nie refundacją – oznacza to, że Przedsiębiorca nie musi angażować własnych finansów, płatność następuje po otrzymaniu środków z Urzędu Pracy. Rozliczenie umowy z Urzędem Pracy następuje po zakończonych szkoleniach.

NA CO MOŻESZ PRZEZNACZYĆ ŚRODKI

 • Określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane.
 • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
 • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
 • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

JAK DŁUGO TRWA PROCEDURA PRZYZNANIA ŚRODKÓW W RAMACH KFS?

Od dnia złożenia wniosku Urząd Pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Przyznane środki na dany rok, można realizować do końca roku kalendarzowego. Nabór wniosków jest powtarzany do wyczerpania limitu środków KFS przyznanego dla danego powiatu.

JAK UBIEGAĆ SIĘ ŚRODKI Z KFS?

Uzyskanie dofinansowania szkolenia KFS jest bardzo proste!
Wystarczy, że skontaktujesz się z naszą firmą Akademia Mentor.
Jeśli nie wiesz, czy jesteś w stanie otrzymać dofinansowanie na szkolenie,
zadzwoń do nas, a my to sprawdzimy dla Ciebie!

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, Pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
Do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego Pracodawca dołącza:

 • Dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku Pracodawcy będącego przedsiębiorcą),
 • Kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu,
 • Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Kroki działania

krok1
krok2
krok3

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poprzez Powiatowe Urzędy Pracy

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 pracowników)

Każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę.

POZIOM FINANSOWANIA

Mikroprzedsiębiorstwa – 80% – (od 1 do 9 pracowników. Obrót i/lub całkowity bilans roczny nie może przekraczać 2 MIL EURO)
Małe przedsiębiorstwo – 70% – (od 10 do 50 pracowników. Całkowity bilans roczny i/lub obrót firmy nie może przekraczać 10 MIL EURO)
Średnie przedsiębiorstwa – 50% -(d 50 do 250 pracowników. Obrót i/lub całkowity bilans roczny średniej firmy nie przekracza 50 MIL EURO)

80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

RODZAJ SZKOLEŃ

Szkolenia oraz usługi doradcze wybrane poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Operator – np. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa (elektronicznie i/lub osobiście)
Elektronicznie i/lub osobiście.

Szkolenia dla Pracowników i Pracatowców wpisujących się w jeden z ośmiu priorytetów.

Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca rejestracji lub prowadzenia działalności.

FIRMA DOFINANSOWANIA

Refundacja – Operator zwraca środki zgodnie z poziomem finansowania.

Dotacja płatna z Urzędu Pracy po wykonanej usłudze.

JAK UBIEGAĆ SIĘ ŚRODKI

Wybór szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych. Kontakt z Operatorem Regionalnym, który prowadzi nabór i przyznaje środki. Przygotowanie wniosku zgłoszeniowego. Podpisanie umowy z Operatorem. Wpłata wkładu własnego. Realizacja szkolenia. Ocena usługi w BUR. Złożenie wniosku rozliczeniowego do Operatora przez Przedsiębiorcę. Otrzymanie refundacji w wysokości ustalonego dofinansowania od Operatora.

Wybór instytucji szkoleniowej i określenie potrzeb szkoleniowych. Przygotowanie wniosku zgłoszeniowego. Złożenie wniosku w odpowiednim PUP w dniach ogłoszonego naboru. Decyzję o dofinansowaniu otrzymuje się do 30 dni. Realizacja szkolenia. Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych. Urząd przelewa środki na konto Przedsiębiorcy. Rozliczenie z firmą szkoleniową.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Scroll to Top